CatalanEspañol(Spanish Formal International)

SEGURETAT I SALUT

Aquesta activitat ve obligada tant per les Lleis Estatals com Autonòmiques, i consisteix en:

  • Redacció de l’Estudi de Seguretat
  • Redacció del Pla de Seguretat.
  • Coordinació i Seguiment de la Seguretat a obra.

Redacció de l’Estudi de Seguretat

Tasca que consisteix en la redacció de les pautes i procediments que s’han de dur a terme en una obra, en matèria de Seguretat i Salut. Per tant, es dictaran les proteccions que cal prevenir a l’obra perque no generin cap mena de perill. També cal dictaminar les diferents proteccions que els operaris han d’adoptar per la seva protecció personal. Al mateix temps s’especifiquen els elements d’higiene i qualitat de vida necessaris per ús del personal, com ara vestidors, menjadors, serveis higiènics, etc...

 

Redacció del Pla de Seguretat

Aquest document és simplement l’adaptació de l’Estudi de Seguretat , als elements que disposa el constructor i als procediments que emprarà. No obstant, és imprescindible que el Coordinador de Seguretat i Salut li doni conformitat.

Coordinació i Seguiment de la Seguretat i Salut

Tasca consistents en fer la Coordinació i Seguiment de la Seguretat de l’obra, en base al Pla de Seguretat aprovat, i a la Normativa existent