CatalanEspañol(Spanish Formal International)

OFICINA TÈCNICA

Oficina de suport a Empreses i profesionals, consistent en:

  • Elaboració d’amidaments d’obres.
  • Elaboració de pressupostos d’obra.
  • Redacció de memòries constructives.
  • Redacció de Plec de Condicions.
  • Redacció de contractes d’obres o d’industrials.
  • Elaboració de detalls i solucions constructives.


A partir de projectes bàsics, col·laborem en la redacció dels projectes executius, seguint les pautes fixades pel redactor del projecte i cenyint-se a les Normatives actuals.

També elaborem treballs concrets d’assessorament i auditories tècniques per Empreses.