CatalanEspañol(Spanish Formal International)

Normatives, compliment d’aquestes i conseqüències de l’incompliment

Cada vegada, és més evident la necessitat de l’existència d’un manteniment sistemàtic en els edificis, però també cada vegada més, s’està imposant com una obligació normativa, que es reflecteix en diferents Decrets, tant de la Generalitat de Catalunya, com del Govern de l’Estat.


Així doncs, en el Decret de la Generalitat 206/1992, ja s’establia l’exigència que en tota construcció d’habitatges, havia de tenir un “Libre de l’Edifici”. En aquest Llibre, s’han de fer constar totes les dades de l’Edifici, així com tots els plànols, memòries, etc. I el que és més important: Un Manual de Manteniment, del que hi ha l’obligatorietat de fer-ne un seguiment.


Més recentment, el Decret de la Generalitat 18/2007, estableix d’una forma més genèrica l’obligatorietat de l’existència del Llibre de l‘Edifici en el seu article 25.2.c). Ara be, el més important és que en aquest mateix Decret, en el seu article 123.1.f) qualifica com MOLT GREU: “Incomplir el deure de conservació i rehabilitació, si comporta un risc per la seguretat de les persones...”, establint unes sancions que poden arribar fins els 900.000 Euros.

Tota manera, a bon segur la Normativa que més afecta als propietaris o usuaris, és el Reial Decret 314/2006 del Govern de l’Estat, en el que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació – CTE-. En aquest Reial Decret, en el seu article 8.2 s’estableix de manera clara l’obligatorietat dels propietaris o usuaris de Portar a termini un Pla de Manteniment de l’edifici, encarregant a tècnic competent les operacions programades en el mateix, així com de llurs instal·lacions”.

Per sort o per desgràcia, segons es miri, encara no s’ha aprovat un Reglament específic que desenvolupi la totalitat dels Decrets esmentats, tot i que el Reglament està força enllestit per ésser aprovat a la Cambra del Parlament de Catalunya, però sens dubte davant de la proximitat de les eleccions s’endarreriarà la seva aprovació. Això sens dubte, generarà una pròrroga amb l’aplicació d’algunes de les sancions administratives, tot i que no la seva exempció.

No obstant, cal tenir en compte que els Decrets esmentats, són de plena vigència i aplicació, la qual cosa implica que en qualsevol accident, incident o reclamació que arribi als Tribunals, aquests a bon segur aplicaran el contingut dels Decrets vigents, amb les conseqüències resultants. És per això, que recomanem a tots els Agents implicats (Propietaris, Usuaris, Administradors, etc) que preguin consciència de la situació, i adoptin les mesures més adients en previsió d’accions administratives pròximes o el que és més important, d’accions civils o penals que puguin aplicar-se ja en l’actualitat.

LT & Associats, S.L.P.