CatalanEspañol(Spanish Formal International)

FACILITY MANAGEMENT

gent treballantActivitat consistent en la Programació i Seguiment Tècnic de la conservació i manteniment d’un edifici, en especial a allò que es refereix el Decret de la Generalitat 206/1992 sobre el Llibre de l’Edifici, la seva aplicació d’acord amb l’article 25.2 c) del Decret de la Generalitat 18/2007 sobre la Llei del Dret de l’Habitatge i complimentant allò que es prescriu a l’article 8.2 apartat a) del Reial Decret 314/2006 referent al CTE (Codi Tècnic de l’Edificació). 

L’activitat de Facility Management, es desemvolupa a través de Programes de Manteniment i Seguiment Tècnic consistents en:

 
Realització Casco y planosd’un programa detallat pel manteniment i inspeccions periòdiques de l’edifici, que englobarà tant les instal·lacions com els diferents elements que composen un edifici, especialment els exteriors a l’estar sotmesos a accions meteorològiques i tenir que complir amb prescripcions en matèria de Seguretat.

D’acord amb el programa elaborat, es faran les revisions tècniques prescrites i es farà un seguiment d’aquelles altres que pertanyen a industrials especialitzats en instal•lacions. Tanmateix, es realitzarà el seguiment del Llibre de l’Edifici i el seu compliment pel que fa al Control Tècnic.