CatalanEspañol(Spanish Formal International)

ESTUDI I TRACTAMENT DE PATOLOGIES

aluminosi Per patologies en termes de construcció, s’entén d’aquells defectes, anomalies o desperfectes que apareixen en una edificació o alguna de les seves parts, com a conseqüència d’una solució inadequada, d’una mala execució o per defecte i/o degradació d’un material.

Aluminosis

Nom emprat per definir les diferents patologies que pateixen les edificacions que tenen elements realitzats amb ciment aluminós, normalment biguetes.

Les patologies més freqüents són la Hidròlisi Alcalina que provoca la descomposició de l’element i la Carbonatació que té com a conseqüència la desprotecció de l’armadura de ferro, amb greus conseqüències en ser atacada per la humitat.

 


Cal tenir en compte que la carbonatació també afecta als elements fets amb ciment Portland, tot i que la casuística és menor i les conseqüències també menors en no tenir normalment altres patologies afegides.

Humitats

Patologia que es pot produir per diferents motius, entre els que es troben:

 • Humitat provinent del Terrat. – Normalment per problemes en la impermeabilització.
 • Humitats en parets mitgeres. – Deteriorament envà pluvial o per efectes de nova construcció.
 • Humitats interiors amb fongs. – Per efectes de la condensació.
 • Humitats en Planta Baixa.- Molt sovint per causa de capil•laritats.
 • Altres humitats.- Fuites, fallada en desguassos, clavegueram, etc....
Humedades en cocina humedades pared

Esquerdes i fissures

 • Per assentament normal del terreny.
 • Per cediment del terreny.
 • Per defectes estructurals
 • Per defectes constructius en tancaments o acabats.
 • Per degradació dels materials.
 • Per reformes posteriors fetes inadequadament.
 • Per excavacions i obres fetes en edificacions veïnes.  
Humedades en cocina Humedades en cocina